Team

Thieu Dollevoet (Fontys Hogescholen)
m.dollevoet@fontys.nl

Ab Koffeman (Hogeschool Utrecht)
ab.koffeman@hu.nl

Letty Ario (Hogeschool Windesheim)
l.ario@windesheim.nl

Hans de Deckere (Hogeschool Utrecht)
hans.dedeckere@hu.nl